Polityka Prywatności

PARAFIi EWANGELICKO-AUGSBURSKiej ŚW. KRZYSZTOFA WE WROCŁAWIU

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niniejszej strony internetowej. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności. Równocześnie podkreślenia wymaga, iż Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu zobowiązuje się do ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz dobrymi praktykami w zakresie przetwarzania danych.

 

§1   Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu – Administrator Danych Osobowych, zwany dalej ADO.
 2. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który korzysta z usług oferowanych przez ADO.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 [1] § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§2   Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://schg.pl/ jest Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu, ul. Partyzantów 60, 51-675 Wrocław.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności proszę kierować na adres e-mail: christophori@luteranie.pl


§3   Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że ADO świadczy różne usługi dla Klientów, wobec czego ADO przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, ADO pogrupował te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Usługi niewymagające rejestracji takie jak wyświetlanie reklam.

  Zakres danych: W tym celu ADO przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na stronie www, to znaczy: dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego IP.

  Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 2. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony www, ułatwienie korzystania ze strony www, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony www oraz optymalizacja funkcjonowania strony www

  Zakres danych: W tych celach ADO może przetwarzać niektóre dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na stronie www, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 3. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

  Zakres danych: W tym celu ADO może przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne do realizacji usług, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

  Podstawa prawna: Zawarta pomiędzy stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

  Zakres danych: W tym celu ADO może przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne do realizacji usługi, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

  Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności świadczonych usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientem, opartych na rzetelności i lojalności.

 

§4   Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Bazy danych ADO są chronione przed wglądem osób trzecich. W niezbędnych przypadkach ADO korzysta z usług wyspecjalizowanych podmiotów w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w imieniu ADO. Aby chronić prywatność, ADO wymaga od wszystkich usługodawców zachowania poufności i zapewnienia adekwatnej ochrony wszystkich danych osobowych, które są udostępniane. 

 1. Dostawcy usług

  Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których ADO korzysta przy prowadzeniu strony www. Dostawcy usług, którym ADO przekazuje Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ADO co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  Podmioty przetwarzające: ADO korzysta z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe na polecenie ADO. Świadczą oni dla ADO w szczególności usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do analizy ruchu w serwisie, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności strony www.

 2. Administratorzy: ADO korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie ADO i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla ADO usługi związane z prowadzeniem badań statystycznych.

  Lokalizacja: Dostawcy usług ADO mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium EOG. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji, wymagającej przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, to ADO dołoży najwyższych starań, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikać winny w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 3. Organy państwowe

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.


§5   Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres od momentu wyrażenia zgody do momentu jej wycofania. Po wycofaniu zgód dane zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji prawie uzasadnionych interesów administratora.
 2. Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies ADO przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach użytkowników plików cookies.
 3. Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy na stronie www przetwarzane są w zakresie realizacji danego zapytania i są usuwane po zakończeniu realizacji zapytania, jeśli zapytanie nie wymaga dalszego przetwarzania.
 4. Dane osobowe zbierane za pomocą funkcjonalności newslettera na stronie www, są przechowywane i przetwarzane tylko w zakresie realizacji funkcjonalności newslettera i w każdym momencie użytkownik, może wystąpić z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych w tym zakresie (usunięcie z listy adresowej newslettera), w sposób analogiczny w jaki został do niego zapisany na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

 

§6   Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1.  Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

  Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona w momencie wypełnienia formularza kontaktowego, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych na stronie www. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ADO zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

  Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli ADO przetwarza je w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania ze strony www, a także badaniem satysfakcji. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i ADO nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, ADO usunie te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

  Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy:

  1. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
  2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  3. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
  4. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: firma Przedsiębiorcy, adres Przedsiębiorcy, imię i nazwisko Konsumenta, adres zamieszkania Konsumenta, numer telefonu Klienta, adres e-mail Klienta, które to dane ADO zachowuj dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

  Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy:

  1. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania;
  3. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami ADO, które ADO realizuje, przetwarzając te dane osobowe.

 5. Prawo dostępu do danych

  Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od ADO potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

   W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z ADO.

 6. Prawo do sprostowania danych

  Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

 7. Prawo do przenoszenia danych

  Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Państwa dane osobowe ADO wyśle w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

  Jeżeli wystąpią Państwo do ADO z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, to ADO spełnia to żądanie albo odmawia jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Ze względów technicznych, ADO potrzebuje zawsze 48 godzin na dokonanie aktualizacji wybranych przez użytkownika ustawień w systemach ADO.

 9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

  Mogą Państwo zgłaszać do ADO skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

  Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§7   W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. ADO skutecznie chroni posiadane przez siebie dane osobowe za pomocą wytycznych, metod i środków ostrożności ograniczających dostęp podmiotów trzecich do danych osobowych. Nadto serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłania danych w formularzach osadzonych na stronie www, co zapewnia ochronę danych identyfikujących użytkowników oraz znacząco utrudnia przechwycenie danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. 

 

§8   W jaki sposób korzystamy z plików cookies? 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron www w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka, to znaczy czas jego istnienia, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

ADO może wykorzystywać pliki cookie trwale przechowywane na komputerze (stałe pliki cookie) oraz pliki cookie usuwane po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookie). Pliki cookie pozwalają gromadzić dane, np. dane komputera, adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Takie dane zazwyczaj obejmują informacje, które nie mogą posłużyć do identyfikacji danych konkretnego użytkownika. Jeśli jednak ADO posiada Państwa dane osobowe, to informacje gromadzone za pomocą plików cookie mogą zostać powiązane z takimi danymi osobowymi. Dane gromadzone za pomocą plików cookie mogą być użyte do celów związanych ze statystyką i analizą, w tym do prowadzenia statystyk użytkowania witryny, prowadzenia badań zmierzających do poprawy jakości korzystania z witryny, do ustalenia, które treści witryny są najpopularniejsze, do optymalizacji witryny i dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Witryna ADO korzysta z elementów stron trzecich umożliwiających np. użycie funkcji udostępniania treści w mediach społecznościowych. W niektórych przypadkach takie elementy stron trzecich mogą zapisywać pliki cookie na komputerze i korzystać z technologii monitorowania w celu personalizacji użytkowania lub wyświetlania ukierunkowanych reklam. 

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony www.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org. 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

 

§9   Co należy wiedzieć przed kliknięciem łączy do witryn innych podmiotów?

Ta witryna może zawierać łącza do witryn innych podmiotów. Należy pamiętać, że ADO nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych bądź treści w innych witrynach. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony http://www.XXX.pl. Odwiedzając inne witryny należy zapoznać się z Polityką Prywatności umieszczoną w danej witrynie. 

 

§10   Zmiany Polityki Prywatności 

ADO zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie internetowej. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie https://schg.pl/.

Niniejsza polityka prywatności została wprowadzona dnia 8 maja 2024 r. 

Copyright © 2024 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu.
Polityka Prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram