Zgromadzenie Parafialne

Marcin M. Pawlas

Po niedzielnym nabożeństwie 7 lutego br. odbyło się Zgromadzenie Parafialne, które stanowi najwyższą władzę w parafii. Wszystkich zgromadzonych przywitał proboszcz ks. Andrzej Fober, który następnie odczytał krótkie podsumowanie swoich 20 lat służby u św. Krzysztofa, sprawozdanie za rok 2020, jak również przedstawił sprawozdanie finansowe z funkcjonowania parafii. Zgromadzenie mogło zapoznać się z wieloma liczbami i wydatkami z zeszłego roku. Sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna.

Następnie głos zabrała Lidia Podżorska, siostra parafialna, która w swoim sprawozdaniu z pracy w 2020 r. przedstawiła jak wyglądała jej aktywność w tym niełatwych pandemicznych miesiącach: jak mogła opiekować się swoimi podopiecznymi, jak wyglądała jej pomoc starszym parafianom i jak działała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Po niej głos zabrał Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny oraz organista, który poinformował Zgromadzenia o swojej pracy w zeszłym roku. Opowiedział o wydarzeniach, które z powodu pandemii w ogóle się nie odbyły, a także o tych, które zorganizowano w zmienionej formie. Podkreślił jednak, że największym i historycznym przedsięwzięciem było wydanie Modlitewnika Parafialnego (Gemeinde-Gebetbuch).

Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania i tym samym udzieliło absolutorium Radzie Parafialnej za rok 2020.

Kolejnym punktem w porządku obrad było przedstawienie przez proboszcza jego wizji parafii po przejściu na emeryturę, co nie obyło się bez dyskusji. Zgromadzenie parafialne podjęło uchwałę o trzech możliwych drogach wybrania nowego duszpasterza, a także o tym, że wróci do tego tematu na kolejnym zebraniu, po spotkaniu ks. Andrzeja Fobera z ks. bp. Jerzym Samcem, czyli po 16 lutego.

Na zakończenia Tomasz Kmita-Skarsgård przedstawił Zgromadzeniu treść sporządzonego „Statutu Duszpasterstw działających w ramach Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu: Duszpasterstwa Niemieckojęzycznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz Diecezjalnego Duszpasterstwa Tradycji Luterańskiej”. Następnie zgromadzenie uchwaliło brzmienie Statutu oraz podjęło uchwałę proszącą biskupa diecezji o zatwierdzenie niniejszego dokumentu i ustanowienie duszpasterstw opisanych w Statucie.
Zgromadzenie zakończyło się zmówieniem Modlitwy Pańskiej w trzech językach.